Pestprotocol

Faust Theater staat voor vrolijkheid en de ontwikkeling van goede kanten aan jou en de mensen met wie je speelt. Veiligheid staat daarom bovenaan bij ons. Alle docenten hebben een VOG-verklaring. Pesten hoort er ook niet bij, op geen enkele leeftijd. Daarom ons pestprotocol:

 

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Alle kinderen moeten zich tijdens de lessen van Faust veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Voorwaarden: Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: Spelers (gepeste mensen, pesters en de zwijgende groep), docenten en de mensen eromheen (ouders/verzorgers, vrienden, partners)

Faust Theater moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de spelers bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. Als pesten optreedt, moeten docenten dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet Faust Theater beschikken over een directe aanpak.

Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en adviseren.

 

HOE WILLEN WIJ MET PESTPROBLEMEN OMGAAN?

• Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken.

Agressief gedrag van docenten, spelers en publiek wordt niet geaccepteerd. en ouders horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.

 

Regel 1: Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de docent niet wordt opgevat als klikken.…als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt je er zelf niet uit, dan mag je hulp aan de docent vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.

 

Regel 2: Een medespeler heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem bij de docent aan te kaarten. Alle spelers zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.

 

Regel 3: Samenwerken zonder bemoeienissen: Faust Theater en jouw privé-omgeving halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat familie of vrienden naar Faust Theater komen om eigenhandig een probleem voor hun kind of partner op te komen lossen. Bij problemen van pesten zullen de directie en docenten van Faust hun verantwoordelijkheid nemen en indien nodig overleg voeren met ouders/familie. De inbreng vanuit de privé-situatie blijft beperkt tot het signaleren en aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties aan de docent en tot het ondersteunen van de aanpak van Faust Theater.

 

REGELS DIE GELDEN IN ALLE GROEPEN:

1. Benader de ander zoals je zelf benaderd wil worden.

2. Vertel het aan de docent wanneer er iets gebeurt dat jij niet fijn of gevaarlijk vindt.

3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.

4. Ben je boos? Probeer er over te praten of ga anders naar de docent.

5. Spullen van een ander behandel je met respect.

6. Mensen die pesten zitten zelf in de nesten!

7. Word je gepest of heb je ruzie? Praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden. Is het opgelost? Dan kunnen we vergeven en vergeten.

8. We luisteren naar elkaar en nemen de ander serieus.

9. Jij mag er zijn!

10. Bij Faust Theater is iedereen welkom!

11. In spelsituaties kan het voorkomen dat een pestsituatie wordt nagespeeld. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt en achteraf wordt elke keer geëvalueerd of het verschil tussen spel en werkelijkheid duidelijk is geweest voor alle spelers.

 

AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIER STAPPEN:

Wanneer spelers ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

 

STAP 1: Er eerst zelf (en samen) uit te komen.

STAP 2: Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de docent voor te leggen.

STAP 3: De docent brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen/ ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties. De sancties gaan altijd in overleg met de directie van Faust Theater en bij minderjarigen met de ouders/verzorgers.

STAP 4: Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de docent duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de speler die pest /ruzie maakt. Ook wordt er een notitie gemaakt in de overdrachtsmap van de betreffende groep. Bij de derde melding worden de ouders ingeschakeld bij een minderjarige en op de hoogte gebracht van het ruziepestgedrag. Docent(en) en pester (+ eventuele familie) proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. De sancties kunnen gaan van een schorsing van enkele lessen tot het verwijderen van de speler van de groep en van de lessen van Faust Theater.

 

De docent biedt altijd hulp aan de gepeste speler en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met betrokken familie.